موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانعکاسیعکاسی جامع

عکاسی جامع

                                  ترم : بهار 99

عکاسی گروه 12

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283841860

76

قبول

پنجشنبه ها

2

5150150861

88

قبول

ساعت:14-09

3

2282761154

-

مردود

4

2360419447

-

مردود

5

2300285428

76

قبول

6

2300327929

90

قبول

7

2283147875

81

قبول

8

2480195260

-

مردود

9

1810378850

71

قبول

10

2281484637

75

قبول

11

4260230948

-

مردود


                               ترم : زمستان98

عکاسی جامع گروه 11

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300497158

87

قبول

یکشنبه - سه شنبه

2

2300810247

83

قبول

ساعت : 14الی17

3

2297854846

100

قبول

4

0 860268683

94

قبول

5

1289237298

100

قبول

6

2282628721

94

قبول

7

6790043861

91

قبول

8

2420750403

100

قبول

9

2440156906

75

قبول

10

2283211387

82

قبول

11

6090016098

100

قبول

12

1362946281

-

مردود

13

2283139211

-

مردود


      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه7

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2500415491

100

قبول

شنبه– چهارشنبه

2

2282926455

85

قبول

ساعت : 14-17

3

2298002282

77

قبول

 

4

2360555006

95

قبول

 

5

2282525116

85

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه8

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280966018

89

قبول

روز های پنجشنبه

2

2281249611

91

قبول

ساعت : 14-8

3

1810359491

90

قبول

 

4

2500508846

89

قبول

 

5

4268855270

  -

-

 

6

2282145607

90

قبول

 

7

2300544636

  -

-

 

8

2280870411

89

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه9

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282489349

86

قبول

شنبه-چهارشنبه

2

2372496662

83

قبول

ساعت : 14-17

3

2390153836

86

قبول

 

4

2282106156

98

قبول

 

5

5460070066

85

قبول

 

6

5460062403

85

قبول

 

      ترم : تابستان 98

درس : عکاسی   گروه10

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283012414

86

قبول

روزهای زوج

2

1744514852

81

قبول

ساعت : 13-9

3

2283247799

90

قبول

 

4

2283243068

86

قبول

 

5

5469552926

98

قبول

 

6

2284145515

78

قبول

 

7

2511359596

98

قبول

 

8

3750042462

82

قبول

 

9

2298451168

92

قبول

 

10

2284042635

79

قبول

 

11

5290072098

90

قبول

 

12

2283890268

86

قبول

 

13

2284370837

86

قبول

 

14

2360613571

89

قبول

 

15

1940827027

93

قبول

 

web
analytics