موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانحسابداریحسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

                                  ترم : 98-99

حسابداری ویژه بازار کار

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280884267

100

قبول

روزهای یک شنبه و شنبه

2

2298624798

87

قبول

     ساعت 14 الی 17

3

2300558653

85

قبول

استاد : خانم نیستانی

4

2300242222

100

قبول

5

2391736444

95

قبول

6

3530173185

100

قبول

7

2281589900

100

قبول

8

2560270315

100

قبول

9

2282562682

85

قبول

10

2282237897

-  

مردود

11

2280572117

70

قبول

12

2300316811

75

قبول


                                  ترم : 98-99

حسابداری ویژه بازار کار

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2480108414

98

قبول

جمعه ها

2

2491637685

98

قبول

ساعت 9 الی 13

3

2572591601

98

قبول

استاد  مربوطه : آقای نظر زاده

4

2283386861

98

قبول

5

2282045181

100

قبول

6

2281643247

99

قبول

7

2282718070

100

قبول

8

2282342682

-

مردود

9

2063415676

98

قبول

10

6559833526

99

قبول

11

2280665549

95

قبول

12

2440141925

99

قبول


 

      ترم : تابستان 98

درس : حسابداری

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281446931

70

قبول

ساعت 9 الی 13

2

2392194300

93

قبول

جمعه ها

3

2281880494

70

قبول

 

4

2360484362

90

قبول

 

5

2281564320

85

قبول

 

6

2300171619

70

قبول

 

7

2491161125

  -------

مردود

 

8

2360317997

73

قبول

 

ترم : تابستان 98

درس : حسابداری ویژه بازار کار

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281520382

88

pass

جمعه ها

2

2460043910

80

pass

9 الی 13

3

2420167252

85

pass

 

4

2282879309

98

pass

 

5

3490405951

95

pass

 

6

3621972587

98

pass

 

7

2480447928

91

pass

 

8

2460203691

89

Pass

 

9

2560316498

89

Pass

 

10

2300318253

90

Pass

 

 


web
analytics