موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانحسابداریحسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

 

      ترم : تابستان 98

درس : حسابداری

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281446931

70

قبول

ساعت 9 الی 13

2

2392194300

93

قبول

جمعه ها

3

2281880494

70

قبول

 

4

2360484362

90

قبول

 

5

2281564320

85

قبول

 

6

2300171619

70

قبول

 

7

2491161125

  -------

مردود

 

8

2360317997

73

قبول

 

ترم : تابستان 98

درس : حسابداری ویژه بازار کار

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281520382

88

pass

جمعه ها

2

2460043910

80

pass

9 الی 13

3

2420167252

85

pass

 

4

2282879309

98

pass

 

5

3490405951

95

pass

 

6

3621972587

98

pass

 

7

2480447928

91

pass

 

8

2460203691

89

Pass

 

9

2560316498

89

Pass

 

10

2300318253

90

Pass

 

 


web
analytics