موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریGIS

GIS

                                   ترم : بهار99

GIS I

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282550323

100

قبول

یکشنبه ها

2

4311100612

100

قبول

ساعت : 21-18

3

2520136545

100

قبول

4

2360517473

80

قبول

5

2282668790

80

قبول

6

2282680359

100

قبول

7

2283038758

80

قبول

8

2282379292

100

قبول

9

2360367900

100

قبول

10

2282903080

100

قبول

11

2282951778

100

قبول

12

2380394040

100

قبولweb
analytics