موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTC# برنامه نویسی

C# برنامه نویسی

                               ترم : زمستان98

برنامه نویسی C#

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

4710082529

75

قبول

پنج شنبه-جمعه

2

4260338145

-

مردود

ساعت:12-9

3

3490506863

100

قبول

4

3570148238

65

قبول

5

2283755344

-

مردود

6

2400355551

90

قبول

7

2283885442

97

قبول


web
analytics