موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانحسابداریحسابداری مکانیزه

حسابداری مکانیزه


                                  ترم : 98-99

حسابداری مکانیزه

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300558653

85

قبول

روزهای یک شنبه و شنبه

2

2280884267

78

قبول

ساعت 17 الی 21

3

2300242222

85

قبول

استاد : خانم نیستانی

4

2560270315

97

قبول

5

2281589900

95

قبول

6

2298624798

90

قبول

7

2280572117

85

قبول

8

2300316811

80

قبول

web
analytics