موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانکامپیوتر / ICTبرنامه نویسی PHP

برنامه نویسی PHP


                               ترم : زمستان98

زبان برنامه نویسیPHP

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283450624

-

مردود

دوشنبه-پنج شنبه

2

2280099004

90

قبول

ساعت : 17-14

3

2281740072

100

قبول

 

4

2540034101

-

مردود

 

5

2460382340

-

مردود

 

6

2283602831

90

قبول

 

7

2300609975

85

قبول

 

8

2283152518

-

مردود

 


web
analytics