موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح S

سطح S

ترم :تابستان 96

سطح: S1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2372564064

87

pass

    یک شنبه- سه شنبه 17-19

2372054929

87.5

pass

 

2280080303

84

pass

 

2391736770

77

pass

 

6229

84

pass

 

2380145830

74

pass

 

2549945425

85

pass

 

2291670565

85

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: INT S

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2512098621

84

pass

    یک شنبه  سه شنبه-18-21

2281715833

84

pass

 

2281413950

92

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: S2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

5159557377

82

pass

شنبه  چهار شنبه-15-17

2291083406

84

pass

 

6559865584

93

pass

 

2280209349

78

pass

 

web
analytics