موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح S

سطح S

ترم : زمستان 96

سطح: S1   -خانم اسفندیاری

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

228107348

96

Pass

جمعه 13-9

2300594390

97

Pass

 

2550013281

98

Pass

 

2280890951

75

Pass

 

1271299748

87

pass

 

74996797

43

Fail

 

2300854546

98

Pass

 

3520214563

90

Pass

 

2281087451

47

Fail

 

2296354191

82

pass

 


ترم : زمستان96

سطح: S1  خانم دوکوهکی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281197166

99

Pass

دوشنبه-پنجشنبه 17-15

2296075584

96

Pass

                       

2296265901

85

Pass

 

2295843073

92

Pass

 

2291430483

78

Pass

 

2296659543

86

Pass

 

2281088391

95

Pass

 

2297588704

95

Pass

 

2282130081

93

Pass

 

2282091949

96

Pass

 

2281888071

94

Pass

 

2282154185

97

Pass

 

2291648454

85

Pass

 


ترم : زمستان 96

سطح: S1  (خانم خداکرمی)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3410844945

91

pass

دوشنبه پنج شنبه 15-17

2300612135

70

Pass

 

2300226138

99

Pass

 

2549426436

91

Pass

 

2300382733

76

Pass

 

2296311954

99

Pass

 

 

 

 

 


ترم : زمستان 96

سطح: S2  (خانم دوکوهکی)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2470993751

81

Pass

یک شنبه سه شنبه 17-15

2280961652

80

Pass

 

2300237474

79

Pass

 

2431760014

77

Pass

 

5150188778

65

Fail

 

 

 

 

 

web
analytics