موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح S

سطح S

ترم :پاییز 96

سطح: S1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2295521742

90

pass

یکشنبه سه شنبه17-15

2280961652

94

pass

 

2430034832

90

pass

 

2470993751

96

pass

 

2530040974

92

pass

 

22980972240

84

pass

 

2431760014

92

pass

 

2451112621

74

Pass

 

2300237474

92

Pass

 

2280561492

96

Pass

 

2281277534

94

Pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: S2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

1810257761

79

pass

یکشنبه سه شنبه17-19

2549945425

98

pass

 

2372564064

90

pass

 

2300608944

83

pass

 

2372054929

86

pass

 

2283148561

86

pass

 

2391736770

84

pass

 

2491207613

89

pass

 

web
analytics