موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح S

سطح S

ترم : تابستان 97

سطح :S1       خانم دوکوهکی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282142195

 

88

pass

 

6700008751

 

94

pass

 

2420670337

 

88

pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ترم : تابستان 97

سطح : S2  خانم حسینی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2520147075

 

90

PASS

 

2281647358

 

90

PASS

 

2491646463

 

82

PASS

 

2280112000

 

94

PASS

 

2282612477

 

75

PASS

 

2371147184

 

81

PASS

 

780129849

 

90

PASS

 

780168577

 

81

PASS

 

2297798822

 

95

PASS

 

2280233401

 

77

PASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics