موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیStarter

Starter

ترم :تابستان 98

سطح : starter 1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2471714595

93

Pass

یکشنبه سه شنبه

2281288528

89

Pass

19-21

2480200485

88

Pass

 

2400135711

89

Pass

 

2471062822

90

Pass

 

426033301

90

Pass

 

4260338722

90

Pass

 

2360524844

91

Pass

 

2391792026

82

Pass

 

2280918056

88

Pass

 

2380433781

84

Pass

 

2530261051

80

Pass

 

2530222460

93

Pass

 

2280681821

89

Pass

 

2530217424

88

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

سطح : Int.Starter

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2295521688

74

Pass

روزهای زوج

2283650569

75

Pass

ساعت : 30/14 الی 17

2283200903

91

Pass

 

2280643219

  -

Fail

 

2296290248

79

Pass

 

2300900483

77

Pass

 

2280004585

85

Pass

 

1960547917

74

Pass

 

2380492786

-  

Fail

 

2282733185

80

Pass

 

2411183623

94

Pass

 

2283996406

70

Pass

 

2283143667

81

Pass

 

 

رم : تابستان98

سطح : STARTER1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281363147

94

Pass

یکشنبهسه شنبه

2

2281847705

78

Pass

ساعت: 15-17

3

2391714394

87

Pass

 

4

2299088921

97

Pass

 

5

2280237121

96

Pass

 

6

2280237131

92

Pass

 

7

2300241595

70

Pass

 

 


web
analytics