موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیStarter

Starter

ترم : بهار 99

              سطح :   Semi int Starter

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432816463

86

Pass

یکشنبه-سه شنبه

2

2282321464

78

Pass

ساعت :17 الی 14

3

2300606569

90

Pass

4

1818485941

78

Pass

5

2549446062

80

Pass

6

2371146986

81

Pass

7

2372478346

87

Pass


ترم : زمستان 98

سطح : STARTER1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282977130

86

Pass

شنبه  - چهارشنبه

2

2360796216

55

Fail

ساعت : 19 الی 21

3

2281820521

75

Pass

4

2300804964

94

Pass


ترم : زمستان 98

سطح : STARTER  2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300733315

91

pass

شنبه  - چهارشنبه

2

2282038738

85

pass

ساعت : 15 الی 17

3

5480047132

94

pass

4

2281038841

89

pass

5

2440173479

86

pass


ترم :تابستان 98

سطح : starter 1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2471714595

93

Pass

یکشنبه سه شنبه

2281288528

89

Pass

19-21

2480200485

88

Pass

 

2400135711

89

Pass

 

2471062822

90

Pass

 

426033301

90

Pass

 

4260338722

90

Pass

 

2360524844

91

Pass

 

2391792026

82

Pass

 

2280918056

88

Pass

 

2380433781

84

Pass

 

2530261051

80

Pass

 

2530222460

93

Pass

 

2280681821

89

Pass

 

2530217424

88

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

سطح : Int.Starter

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2295521688

74

Pass

روزهای زوج

2283650569

75

Pass

ساعت : 30/14 الی 17

2283200903

91

Pass

 

2280643219

  -

Fail

 

2296290248

79

Pass

 

2300900483

77

Pass

 

2280004585

85

Pass

 

1960547917

74

Pass

 

2380492786

-  

Fail

 

2282733185

80

Pass

 

2411183623

94

Pass

 

2283996406

70

Pass

 

2283143667

81

Pass

 

 

رم : تابستان98

سطح : STARTER1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281363147

94

Pass

یکشنبهسه شنبه

2

2281847705

78

Pass

ساعت: 15-17

3

2391714394

87

Pass

 

4

2299088921

97

Pass

 

5

2280237121

96

Pass

 

6

2280237131

92

Pass

 

7

2300241595

70

Pass

 

 

ترم :پاییز98

                       سطح : Starter1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

5480047132

96

pass

شنبه-چهار شنبه

2

2282212509

83

pass

ساعت :17 الی 15

3

2300733315

96

pass

4

2297074816

90

pass

5

2281623289

91

pass

6

2281038841

96

pass

7

2440173479

93

pass

8

2281897354

82

pass

9

2281796779

76

pass


ترم :پاییز98

                       سطح : Starter2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2299088921

95

pass

یکشنبه-سه شنبه

2

2280237121

98

pass

ساعت :17 الی 15

3

2281363147

96

pass

4

2280237131

95

pass

5

2530261051

66

Fail

6

2530222460

85

pass

7

2281847705

84

pass

8

2283885681

81

pass

9

2530217424

49

Fail


ترم :پاییز98

                     سطح :int.Starter

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2491109549

95

pass

روزهای فرد

2

2282078810

89

pass

ساعت :17 الی 14

3

2295416681

96

pass

4

2392121257

96

pass

5

2281082644

88

pass

6

2281958604

80

pass

7

4231913366

86

pass

8

6790037896

89

pass

ترم :پاییز98

                       سطح : Starter2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280918056

94

pass

یکشنبه-سه شنبه

2

2281288528

91

pass

ساعت :21 الی 19

3

2360524844

74

pass

4

2400135711

83

pass

5

4260333801

78

pass

6

2471714595

97

pass

7

4260338722

74

pass

8

2471062822

32

Fail

9

2391714394

82

pass

10

2282240790

85

pass

11

2360771922

62

Fail

12

2391792026

33

Fail

13

2431396681

79

passweb
analytics