موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح R

سطح R

ترم :پاییز 96

سطح: R1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2300216604

94

pass

شنبه چهارشنبه17-15

2300987228

92

pass

 

2281715833

83

pass

 

2281413950

78

pass

 

6559865584

90

pass

 

2280209349

73

pass

 

5159557377

92

pass

 

2291083406

91

pass

 

2282245830

90

pass

 


ترم :پاییز 96

سطحR2:

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280863383

80

pass

یکشنبه سه شنبه19-17

2296387901

89

pass

 

2283312043

71

pass

 

2300057905

95

pass

 

2295452783

93

pass

 


ترم :پاییز 96

سطحR2:

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2296975641

72

pass

شنبه چهار شنبه21-19

2420506367

90

pass

 

2560248248

75

pass

 

2391840896

64

pass

 

2282338510

76

pass

 

6650054003

86

pass

 

6650001635

88.5

pass

 

web
analytics