موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح R

سطح R

ترم :تابستان 96

سطح:R1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280863383

87

pass

    یک شنبه  سه شنبه19-21

2296387901

89

pass

 

2371512321

92

pass

 

2295487641

86

pass

 

2296975641

90

pass

 

2420506367

93

Pass

 

6650001635

92.5

pass

 

2460037988

80

pass

 

2300057905

96

Pass

 

2283312043

85

pass

 

2560248248

86

Pass

 

2296295835

90

pass

 

6650054003

89

pass

 

6650050903

80

Pass

 

2391840896

83

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: R2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2550122496

79

pass

جمعه-13-9

2283065097

82

pass

 

2549766938

87

Pass

 

2281636704

88

Pass

 

5130009411

82

Pass

 

1819173119

76

Pass

 

2480535878

86

Pass

 

2283279917

74

Pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: R2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3539700730

97

pass

    یک شنبه  سه شنبه-19-21

2571725351

95.5

pass

 

2298245614

70

Pass

 

 

 

 

 


ترم :تابستان 96

سطح: R2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2283489385

90

pass

     شنبه  چهارشنبه-15-17

2300095424

95

pass

 

2299075747

91

Pass

 

2360176765

67

Pass

 

web
analytics