موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح R

سطح R

ترم : تابستان 97

سطح : R1 خانم شریف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282140982

 

82

PASS

 

2280392038

 

79.5

PASS

 

2300739038

 

75.5

PASS

 

4610234137

 

86.5

PASS

 

3441117266

 

80

PASS

 

2282272544

 

78

PASS

 

3430084385

 

81

PASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ترم : تابستان 97

سطح : R2  خانم کمال نژاد

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280961652

 

70

PASS

 

2281240630

 

80

PASS

 

2300928061

 

82

PASS

 

2470993751

 

72

PASS

 

2301204529

 

80

PASS

 

76195910

 

81

PASS

 

2431760014

 

64

FAIL

 

2291826743

 

83

PASS

 

2298208281

 

88

PASS

 

3480087965

 

65

FAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics