موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح R

سطح R

ترم زمستان  96

سطح: R1  (خانم دوکوهکی )

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2451516283

100

Pass

یکشنبه-سه شنبه 19-17

2372548522

93

Pass

 

3510202813

96

Pass

 

2491207613

86

Pass

 

2282400790

89

Pass

 

1810257761

83

Pass

 

2431047881

91

Pass

 

2471460569

89

Pass

 

2420641663

83

Pass

 


ترم : زمستان 96

سطح: R2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

5159557377

91

PASS

شنبه-چهارشنبه 15-17

6559865584

94

PASS

 

2291083406

88

PASS

 

2540088201

90

PASS

 

2281715833

86

PASS

 

2300216604

98

PASS

 

2300987228

95.5

PASS

 

2283772834

88

PASS

 

2301080412

75

PASS

 

 

 

 

 

web
analytics