موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیPre Intermediate

Pre Intermediate

ترم : تابستان 98

سطح : Pre Intermediate1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2440166634

64

Fail

شنبه -چهارشنبه

2282765044

64

Fail

15 الی 17

1850274657

73

Pass

 

2282330862

69

Fail

 

2282464125

37

Fail

 

2282973577

72

Pass

 

2282993993

55

Fail

 

1817288679

96

Pass

 

2282456203

38

Fail

 

 

ترم : تابستان 98

سطح : Pre Intermediate2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2282133536

-

Fail

یکشنبه سه شنبه

23388201

85

Pass

15 الی 17

2296885098

88

Pass

 

2298173461

72

Pass

 

2491650891

88

Pass

 

2281647358

70

Pass

 

2280112000

70

Pass

 

2520147075

90

Pass

 

2283726573

66

Fail

 

3520214563

70

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

سطح : Pre Intermediate3

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2281185818

-

Fail

یکشنبه سه شنبه

1940827027

90

Pass

17الی 19

2297345305

82

Pass

 

2280879395

-

Fail

 

2480298991

88

Pass

 

2301112616

86

Pass

 

2280755981

80

Pass

 

2571837508

89

Pass

 

2283885442

73

Pass

 

2282140982

73

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

سطح :  Int. Pre Intermediate

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

3530113697

88

Pass

روز های زوج

2281689611

89

Pass

17 الی 20

2281172775

90

Pass

 

5140033224

87

Pass

 

3750042462

81

Pass

 

1960333984

90

Pass

 

2281346137

96

Pass

 

2480254755

88

Pass

 

 

ترم :بهار98

سطح : Semi.int.Pi

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282609867

77

Pass

روزهای زوج

2

2300234361

79

Pass

ساعت: 17-19

3

2297695829

62

Fail

 

4

2452169528

75

Pass

 

5

2283048722

86

Pass

 

ترم :بهار98

سطح : Semi.int.Pi

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282017331

64

Fail

روزهای زوج

2

2460164149

79

Pass

ساعت: 17-19

3

2380163081

70

Pass

 

4

2298489866

42

Fail

 

5

5480071416

85

Pass

 

6

2371984949

62

Fail

 

7

2411563108

42

Fail

 

      


web
analytics