موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیPre Intermediate

Pre Intermediate

ترم : تابستان 99

سطح : Semi Int Pi

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3381197606

66

Fail

شنبه  - چهارشنبه

2

2300818450

86

Pass

ساعت : 14 الی 17

3

6720062956

49

Fail

4

6480028309

83

Pass


ترم : زمستان 98

سطح : 2   intermediat Pre

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2300390795

88

Pass

یکشنبه  - سه شنبه

2

2283921201

80

Pass

ساعت : 15 الی 17

3

2283045381

82

Pass

4

2440348449

87

Pass

5

2281158861

75

Pass

6

2281000672

94

Pass

7

2282815947

88

Pass

8

2360455834

84

Pass

9

2281934861

80

Pass

10

0 924184450

81

Pass

11

00 61944394

80

Pass

12

426966675

83

Pass


ترم : زمستان 98

سطح 1:  intermediat Pre

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281672506

88

pass

شنبه  - چهارشنبه

2

2297935250

82

pass

ساعت : 17 الی 19

3

2280736780

90

pass

4

2460002106

90

pass


ترم : تابستان 98

سطح : Pre Intermediate1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2440166634

64

Fail

شنبه -چهارشنبه

2282765044

64

Fail

15 الی 17

1850274657

73

Pass

 

2282330862

69

Fail

 

2282464125

37

Fail

 

2282973577

72

Pass

 

2282993993

55

Fail

 

1817288679

96

Pass

 

2282456203

38

Fail

 

 

ترم : تابستان 98

سطح : Pre Intermediate2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2282133536

-

Fail

یکشنبه سه شنبه

23388201

85

Pass

15 الی 17

2296885098

88

Pass

 

2298173461

72

Pass

 

2491650891

88

Pass

 

2281647358

70

Pass

 

2280112000

70

Pass

 

2520147075

90

Pass

 

2283726573

66

Fail

 

3520214563

70

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

سطح : Pre Intermediate3

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2281185818

-

Fail

یکشنبه سه شنبه

1940827027

90

Pass

17الی 19

2297345305

82

Pass

 

2280879395

-

Fail

 

2480298991

88

Pass

 

2301112616

86

Pass

 

2280755981

80

Pass

 

2571837508

89

Pass

 

2283885442

73

Pass

 

2282140982

73

Pass

 

 

ترم : تابستان 98

سطح :  Int. Pre Intermediate

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

3530113697

88

Pass

روز های زوج

2281689611

89

Pass

17 الی 20

2281172775

90

Pass

 

5140033224

87

Pass

 

3750042462

81

Pass

 

1960333984

90

Pass

 

2281346137

96

Pass

 

2480254755

88

Pass

 

 

ترم :بهار98

سطح : Semi.int.Pi

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282609867

77

Pass

روزهای زوج

2

2300234361

79

Pass

ساعت: 17-19

3

2297695829

62

Fail

 

4

2452169528

75

Pass

 

5

2283048722

86

Pass

 

ترم :بهار98

سطح : Semi.int.Pi

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282017331

64

Fail

روزهای زوج

2

2460164149

79

Pass

ساعت: 17-19

3

2380163081

70

Pass

 

4

2298489866

42

Fail

 

5

5480071416

85

Pass

 

6

2371984949

62

Fail

 

7

2411563108

42

Fail

 

      

ترم :پاییز98

            سطح : Pre intermediate1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281158861

72

pass

یکشنبه-سه شنبه

2

2283921201

81

pass

ساعت :17 الی 15

3

2281000672

91

pass

4

2282815947

88

pass

5

2281934861

77

pass

6

2283045381

84

pass

7

2440348449

85

pass

8

0061944394

81

pass

9

2300390795

89

pass


ترم :پاییز98

              سطح: intermediat3 Pre

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

23388201

75

pass

یکشنبه –سه شنبه

2

2491650891

84

pass

ساعت: 15الی 17

3

2296885098

83

pass

4

2298173461

72

pass

5

2281185818

78

pass

6

2280112000

 -

Fail

7

3520214563

 -

Fail

ترم :پاییز98

            سطح : Pre intermediat2 

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1817288679

93

pass

شنبه-چهار شنبه

2

2282330862

94

pass

ساعت : 5 1 الی 7 1

3

2283169021

85

pass

4

2282765044

-

Fail


web
analytics