موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح B

سطح B

ترم : زمستان 96

سطح: B1 (خانم خداکرمی)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282823788

70

Pass

شنبه چهارشنبه 21-19

2296975641

78. 5

Pass

 

2283479827

70

Pass

 

2371512321

75

Pass

 

2291734245

86

Pass

 

2282338510

70

Pass

 

2560248248

83

Pass

 

2391840896

70

Pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ترم :زمستان 96

سطح: B2   (خانم اسفندیاری)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2480535878

84. 5

Pass

یک شنبه- سه شنبه 9-7

2281105113

88

Pass

 

2300685639

82

Pass

 

2281289370

71. 5

Pass

 

2285566975

90. 5

Pass

 

2520093978

70

Pass

 


ترم : زمستان 96

سطح: B2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

5130009411

51

Fail

جمعه ها 13-9

2281636704

70

Pass

 

2571725351

92. 5

Pass

 

440504376

70

Pass

 

 

 

 

 

web
analytics