موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح B

سطح B

ترم :بهار/تابستان 96

سطح:1 B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2283506492

16

pass

شنبه چهارشنبه17-19

2281141314

17

pass

 

2283258170

17

pass

 

2281049620

16

pass

 

2280463008

16

pass

 

2282456831

16

pass

 


ترم :بهار/تابستان 96

سطح: Int B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2491210096

94

pass

     روزهای فرد17-19

2372742371

77

pass

 

2300906155

85

pass

 

2360039504

91

pass

 


ترم : تابستان 96

سطح:2 B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280623919

82

pass

دوشنبه پنج شنبه19-17

3510447719

96

pass

 

2295556880

89

pass

 

2281987566

96

pass

 

2411552531

87

pass

 

2281720179

85

pass

 

2300057833

84

pass

 

ترم : تابستان 96

سطح:1 B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281856267

83

pass

دوشنبه پنج شنبه21-19

2500491463

89

pass

 

 1911513125  89  pass  شنبه چهارشنبه17-19
 2281118541  86  pass  
web
analytics