موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح B

سطح B

ترم :بهار/تابستان 96

سطح:1 B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2283506492

16

pass

شنبه چهارشنبه17-19

2281141314

17

pass

 

2283258170

17

pass

 

2281049620

16

pass

 

2280463008

16

pass

 

2282456831

16

pass

 


ترم :بهار/تابستان 96

سطح: Int B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2491210096

94

pass

     روزهای فرد17-19

2372742371

77

pass

 

2300906155

85

pass

 

2360039504

91

pass

 

web
analytics