موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح B

سطح B

ترم :پاییز 96

سطح: (فشرده) INT B

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281591727

87

pass

پنج شنبه جمعه9-12

2560083035

91

pass

 

6720011022

89

pass

 

2282299604

76

pass

 

2282621816

86

pass

 

2298216290

84

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: B2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281856267

82

pass

شنبه چهارشنبه19-17

2282455649

88

pass

 

2500491463

86

pass

 

2281049620

86

pass

 

2283258170

91

pass

 

2281070468

92

pass

 

2280463008

90

pass

 

2281141314

90

pass

 

2282456831

88

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: B1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2285566975

86

pass

یکشنبه سه شنبه21-19

2300685639

79

pass

 

2281289370

86

pass

 

2480535878

86

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: B1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282690001

78

pass

شنبه چهارشنبه17-15

2281315746

87

pass

 

2297989164

93

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: B2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281856267

82

pass

شنبه چهارشنبه19-17

2282455649

88

pass

 

2500491463

86

pass

 

2281049620

86

pass

 

2283258170

91

pass

 

2281070468

92

pass

 

2280463008

90

pass

 

2281141314

90

pass

 

2282456831

88

pass

 

web
analytics