موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح B

سطح B

ترم : تابستان 97

سطح : B1 خانم کمال نژاد

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2283342831

 

75.5

PASS

 

2282400790

 

68.5

PASS

 

4711566279

 

56.5

FAIL

 

2391735601

 

83.5

PASS

 

2372548522

 

77

PASS

 

2451516283

 

92.5

PASS

 

6559540855

 

86.5

PASS

 

2431047881

 

76

PASS

 

6650054003

 

79.5

PASS

 

2280955326

 

62

FAIL

 

2281784622

 

78

PASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics