موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیIntermediate

Intermediate

ترم : تابستان 98

سطح : Intermediate1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2280961652

60

Fail

شنبه -چهارشنبه

2380038767

82

Pass

15 الی 17

2284176275

94

Pass

 

2283479827

92

Fail

 

2282823788

84

Pass

 

2298482055

89

Pass

 

 

web
analytics