موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیIntermediate

Intermediate

ترم : تابستان 98

سطح : Intermediate1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2280961652

60

Fail

شنبه -چهارشنبه

2380038767

82

Pass

15 الی 17

2284176275

94

Pass

 

2283479827

92

Fail

 

2282823788

84

Pass

 

2298482055

89

Pass

 

ترم :پاییز98

                  سطح : 2 intermediat

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

1270632671

88

pass

شنبه –چهارشنبه

2

2283479827

-

Fail

ساعت: 17الی 19

3

2282823788

-

Fail

4

2281885240

-

Fail

5

2295935210

-

Fail

ترم :پاییز98

                  سطح: intermediat1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2296370632

78

pass

یکشنبه –سه شنبه

2

2571837508

82

pass

ساعت: 17الی 19

3

2297345305

76

pass

4

2283885442

60

Fail

5

2280755981

71

pass

6

2300234361

72

pass

7

2283048722

86

pass

8

1940827027

76

pass

9

2282140982

59

Fail

10

2211080412

65

Fail

11

2298906890

-

Fail


 

web
analytics