موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح G

سطح G

ترم : زمستان 96

سطح: G1  (خانم دانش)

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281033902

93.5

              pass

شنبه-چهارشنبه 19-17

2280774348

92

              pass

 

2280819645

91

              pass

 

2281141314

90

              pass

 

2280463008

84

              pass

 

2282456831

86

              pass

 

2281070468

90

              pass

 

2281367576

90

              pass

 

2360426768

94.5

              pass

 

2281856267

70

              pass

 

2282229517

93.5

              pass

 

2281049620

85.5

              pass

 

2360017241

88

              pass

 

2283258170

93

              pass

 

2298648123

91.5

              pass

 


ترم :زمستان  96

سطح: G2  (آقای اکبری )

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2360245740

83

Pass

شنبه-چهارشنبه 19-17

2282450541

91.5

Pass

 

2283634423

88.5

Pass

 

2299534156

82

Pass

 

2491210096

86.5

Pass

 

2283305128

88.5

Pass

 

2283466441

85.5

Pass

 

2372742371

70

Pass

 

web
analytics