موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح G

سطح G

ترم :تابستان96

سطح : G2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3501459262

90

pass

 

2572587548

90

Pass

 

2571779141

90

Pass

 

2280506424

90

pass

 

2550022181

90

Pass

 

web
analytics