موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح G

سطح G

ترم :تابستان96

سطح : G2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2283299888

46.7

Fail

شنبه چهارشنبه19-17

2280885670

57.4

Fail

 

2572343770

65

Pass

 

3490305310

75.1

pass

 

2420692772

74.7

Pass

 

2283119847

85.7

Pass

 


ترم :تابستان96

سطح : G2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3501459262

90

pass

 

2572587548

90

Pass

 

2571779141

90

Pass

 

2280506424

90

pass

 

2550022181

90

Pass

 

web
analytics