موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح G

سطح G

ترم :پاییز 96

سطح: G1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2299534156

77

pass

شنبه چهارشنبه19-17

2372742371

82

pass

 

2300906155

85

pass

 

2491210096

88

pass

 

2282450541

90

pass

 

2360245740

81

pass

 

2282268486

85

pass

 

2283305128

82

pass

 

2283634423

85

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: G1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2283466441

88

pass

دوشنبه   پنج شنبه19-17

2295556880

88

pass

 

2283245257

81

pass

 

3510447719

90

pass

 

2280885670

80

pass

 

web
analytics