موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیسطح O

سطح O

ترم : بهار 96

سطح :O2

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2410984630

95

Pass

 

2283154499

92

Pass

 

2282437691

97

Pass

 

1272073769

98

Pass

 

5470061000

93

Pass

 

2300314930

71

Pass

 

2282091000

93

Pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics