موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیElementary

Elementary

ترم : تابستان 99

سطح : E2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

3391611448

0

Fail

شنبه  - چهارشنبه

2

2280918056

81

Pass

ساعت : 19 الی 21

3

2460043910

81

Pass


4

2280609649

90

Pass


5

2299088921

94

Pass


6

2283885681

83

Passترم : تابستان 99

سطح : E3

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280400898

90

Pass

یک شنبه- سه شنبه

2

2282875321

94

Pass

ساعت : 19 الی 21

3

2539682571

94

Pass

 ترم : تابستان 99

سطح : E1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2432816463

93

Pass

یک شنبه- سه شنبه

2

2300606569

91

Pass

ساعت : 17 الی 19

3

2372478346

85

Pass


4

2282321464

84

Pass


5

1818485941

0

Fail


6

2549446062

81

Pass


7

350109801

99

Passترم : بهار 99

               سطح :   Int Elementary

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2392121257

95

Pass

روزهای فرد

2

2281958604

80

Pass

ساعت :17 الی 14:30

3

2281082644

88

Pass


4

2295416681

83

Pass


5

2282078810

90

Pass


6

4231913366

90

Pass


7

6790037896

91

Pass


8

2460405073

80

Pass


9

2281626369

80

Passترم : زمستان 98

سطح : Elementary INT

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2392121257

95

Pass

روزهای فرد

2

2281958604

80

Pass

ساعت : 14 الی 17

3

2281082644

88

Pass

 

4

2295416681

83

Pass

 

5

2282078810

90

Pass

 

6

4231913366

90

Pass

 

7

6790037896

91

Pass

 

8

2460405073

80

Pass

 

9

2281626369

80

Pass

 


ترم : زمستان 98

سطح :   Elementary  1

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2491109549

93

pass

شنبه  - چهارشنبه

2

2283885681

84

pass

ساعت : 17 الی 19

3

2530222460

90

pass


4

2299088921

93

pass


5

2281847705

88

pass


6

2281406628

85

pass


7

2470942845

95

pass


8

2280609649

93

passترم : زمستان 98

سطح :3 Elementary

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2283980623

80

pass

یکشنبه  - سه شنبه

2

2440467782

96

pass

ساعت : 17 الی 19

3

2281953191

92

pass


4

1810075130

93

pass


5

2281963241

96

pass


6

3550028164

92

pass


7

2283975972

93

pass


8

2283975980

91

pass


9

2283364914

95

pass


ترم : زمستان 98

سطح : 1 Elementary

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2282240790

84

pass

یکشنبه  - سه شنبه

2

2280918056

89

pass

ساعت : 19 الی 21

3

2281375323

85

pass


4

2460043910

93

pass


5

3391611448

89

passترم :پاییز98

       سطح : Elementary Semi int

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2281911829

87

pass

شنبه –چهارشنبه

2

2280987120

88

pass

ساعت : 14:30-17:30

3

2433047099

87

pass


4

2296836488

85

pass


5

2280004585

86

pass


6

2284011683

77

pass


7

2295521688

80

pass


8

3610829801

87

pass


9

3381197606

80

pass


10

2411183623

95

pass


11

2296290248

84

pass


12

6480028309

86

pass


13

2282733185

86

pass


14

6720062956

100

pass
ترم : تابستان 98

سطح : E1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2300210894

82

pass

یکشنبه سه شنبه

2280127261

83

pass

17-19

2283187771

81

pass

 

2283605350

80

pass

 

2281953191

93

pass

 

2283235561

87

pass

 

2284457266

37

Fail

 

1810075130

88

pass

 


ترم : تابستان 98

سطح : E3

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2420770617

22

Fail

روزهای زوج

2300390795

88

Pass

15الی 17

2280736780

83

Pass

 

2281934861

77

Pass

 

2400151792

41

Fail

 

2291560166

Fail

 

2411602138

25

Fail

 

2380363009

89

Pass

 

 

ترم :پاییز98

    سطح : Elementary2

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2440467782

100

pass

یکشنبه سه شنبه

2

2281953191

97

pass

ساعت : 17 الی 19

3

1810075130

88

pass

 

4

2281963241

86

pass

 

5

3550028164

85

pass

 

6

3060569861

65

Fail

 

7

2283187771

68

Fail

 

8

2283235561

69

pass

 

ترم :پاییز 98

سطح : Semi.int.Elementary

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

6490021005

49

Fail

دوشنبه  - پنجشنبه

2

5470025251

81

pass

ساعت :17 الی 20

3

2360243519

88

pass

 

4

2301377466

87

pass

 

5

0521524997

88

pass

 

6

2470935415

74

pass

 

7

2300311275

78

pass

 

8

2298083861

80

pass

 

9

2300721775

71

pass

 

10

2282147316

90

pass

 

11

1940182751

81

pass

 

12

2300171619

84

pass

 

13

2300867941

81

pass

 


ترم :پاییز98

                سطح :1  Elementary

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2280400898

86

pass

یکشنبه سه شنبه

2

2539682571

90

pass

ساعت : 17 الی 19

3

2284122329

77

pass

 

4

2300644614

83

pass

 

5

2460061447

88

pass

 


web
analytics