موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانزبان انگلیسیElementary

Elementary

ترم : تابستان 98

سطح : E1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2300210894

82

pass

یکشنبه سه شنبه

2280127261

83

pass

17-19

2283187771

81

pass

 

2283605350

80

pass

 

2281953191

93

pass

 

2283235561

87

pass

 

2284457266

37

Fail

 

1810075130

88

pass

 


ترم : تابستان 98

سطح : E3

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

2420770617

22

Fail

روزهای زوج

2300390795

88

Pass

15الی 17

2280736780

83

Pass

 

2281934861

77

Pass

 

2400151792

41

Fail

 

2291560166

Fail

 

2411602138

25

Fail

 

2380363009

89

Pass

 

 


web
analytics