موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی اندام

طراحی اندام

ترم :تابستان 96

سطح: طراحی فیگور گروه 40

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2291673629

90

Pass

     یک شنبه ها 20-17

2280933950

90

Pass

 

2360462581

80

Pass

 

2280296527

80

Pass

 

2420277384

80

Pass

 

2280265834

95

Pass

 

2300680718

80

Pass

 

3410844945

85

Pass

 

4469939994

80

Pass

 

2297760124

80

Pass

 

2023142300

80

Pass

 

2282000791

90

Pass

 

3420228651

85

pass

 

web
analytics