موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی اندام

طراحی اندام

ترم :بهار 96-گروه 31

سطح : مقدماتی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280407086

100

Pass

شنبه ها-  17-20

3255509696

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2360511920

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2282434803

100

pass

شنبه ها-  17-20

2295397464

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2420371089

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2281689591

100

pass

شنبه ها-  17-20

2280579022

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2282767187

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2282767195

100

pass

شنبه ها-  17-20

2282791436

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2301240010

100

Pass

شنبه ها-  17-20


ترم :بهار 96

سطح : مقدماتی- گروه30

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282234601

98

Pass

سه شنبه ها 14-11

1810493870

100

Pass

 

2281046036

100

Pass

 

4723459588

100

pass

 

3530113794

100

Pass

 

2420639669

97

Pass

 

3380589500

98

pass

 

2291900463

98

Pass

 

3530153540

98

Pass

 

2282089936

99

pass

 

web
analytics