موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی اندام

طراحی اندام

ترم :تابستان 96

سطح:مقدماتی گروه 33

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2559197790

96

pass

دوشنبه 21-17

2280780593

95

pass

 

3501494157

100

pass

 

2280001799

98

pass

 

3550070535

100

pass

 

2297775301

100

pass

 

2250012178

100

pass

 

2480139093

98

pass

 

2282207998

98

pass

 

2282917766

98

pass

 

2360155962

97

pass

 

2282950577

100

pass

 

7739

80

pass

 


ترم :بهار 96-گروه 31

سطح : مقدماتی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280407086

100

Pass

شنبه ها-  17-20

3255509696

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2360511920

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2282434803

100

pass

شنبه ها-  17-20

2295397464

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2420371089

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2281689591

100

pass

شنبه ها-  17-20

2280579022

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2282767187

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2282767195

100

pass

شنبه ها-  17-20

2282791436

100

Pass

شنبه ها-  17-20

2301240010

100

Pass

شنبه ها-  17-20


ترم :بهار 96

سطح : مقدماتی- گروه30

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282234601

98

Pass

سه شنبه ها 14-11

1810493870

100

Pass

 

2281046036

100

Pass

 

4723459588

100

pass

 

3530113794

100

Pass

 

2420639669

97

Pass

 

3380589500

98

pass

 

2291900463

98

Pass

 

3530153540

98

Pass

 

2282089936

99

pass

 

web
analytics