موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسرنگ در طراحی لباس

رنگ در طراحی لباس

ترم :بهار 96

سطح : مقدماتی- گروه30

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282234601

98

Pass

یکشنبه ها 14-11

1810493870

100

Pass

 

2281046036

100

Pass

 

4723459588

100

pass

 

3530113794

99

Pass

 

2420639669

97

Pass

 

3380589500

97

pass

 

2291900463

98

Pass

 

3530153540

98

Pass

 

web
analytics