موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسرنگ در طراحی لباس

رنگ در طراحی لباس

ترم :پاییز 96

سطح: مقدماتی گروه38

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2297486774

98

pass

     دوشنبه13-10

2500401936

100

pass

 

2991624779

100

pass

 

2512057550

98

pass

 

2281902821

100

pass

 

2296319017

100

pass

 

2360395963

100

pass

 


ترم :پاییز96

سطح: رنگ شناسی گروه36

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280327147

100

pass

     شنبه20:30-17:30

2283247020

98

pass

 

2282451181

100

pass

 

2282569555

100

pass

 

2280969211

100

pass

 

2300649608

100

pass

 

2282384032

100

pass

 

3490250351

100

pass

 

2360317121

100

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی گروه 33

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2559197790

98

pass

     شنبه 12-8

2280780593

98

pass

 

3501494157

100

pass

 

2280001799

100

pass

 

3550070535

100

pass

 

2297775301

100

pass

 

2250012178

100

pass

 

2480139093

97

pass

 

2282207998

100

pass

 

2282917766

100

pass

 

2360155962

98

pass

 

2282950577

100

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی گروه 31

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2360511920

87

pass

     چهارشنبه 20-17

2420371089

8/99

pass

 

2281689591

96

pass

 

2280579022

7/98

pass

 

2282767187

9/99

pass

 

2282767195

9/99

pass

 

2301240010

9/99

pass

 

2282425669

86

pass

 

4231777713

89

pass

 

2280002523

98

pass

 


ترم :بهار 96

سطح : مقدماتی- گروه30

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282234601

98

Pass

یکشنبه ها 14-11

1810493870

100

Pass

 

2281046036

100

Pass

 

4723459588

100

pass

 

3530113794

99

Pass

 

2420639669

97

Pass

 

3380589500

97

pass

 

2291900463

98

Pass

 

3530153540

98

Pass

 

web
analytics