موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس 1

طراحی لباس 1

ترم :پاییز 96

سطح: مقدماتی گروه34

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2301031101

80

pass

     چهارشنبه 18-15

2283861721

97

pass

 

382107624

98/5

pass

 

2283051975

84

pass

 

2282950577

99/5

pass

 

3550070535

99

pass

 

4420634189

96

pass

 

2282207998

96

pass

 

2282917766

94

pass

 

5150188778

94

pass

 

web
analytics