موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس 1

طراحی لباس 1

ترم : تابستان 97

آقای مرادی:  طراحی لباس 1

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282193857

 

95

 

 

2281814882

 

93

 

 

3510341813

 

92

 

 

2280167190

 

97

 

 

2380419442

 

97

 

 

2300974991

 

95

 

 

2282813383

 

92

 

 

2360350285

 

93

 

 

2391846916

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


web
analytics