موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس 1

طراحی لباس 1

ترم : زمستان96

سطح: طراحی لباس1 - گروه 36

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280327147

100

 

سه شنبه ها 14-17

2281987582

80

 

 

2282842669

80

 

 

2282569555

90

 

 

2280969211

75

 

 

2300649608

80

 

 

2281445488

100

 

 

3490250351

100

 

 

4231940061

100

 

 

 

 

 

 


ترم :بهار96

سطح: مقدماتی گروه 27

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3530167746

100

pass

     دوشنبه20-17

2281733238

75

pass

 

2281986896

4/99

pass

 

2360482742

8/97

pass

 

3539971475

7/97

pass

 

3480161766

98

pass

 

2282338510

8/96

pass

 

2281173798

6/97

pass

 

2360247433

6/97

pass

 

2280002523

4/97

pass

 

2560351250

85

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: مقدماتی گروه34

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2301031101

80

pass

     چهارشنبه 18-15

2283861721

97

pass

 

382107624

98/5

pass

 

2283051975

84

pass

 

2282950577

99/5

pass

 

3550070535

99

pass

 

4420634189

96

pass

 

2282207998

96

pass

 

2282917766

94

pass

 

5150188778

94

pass

 

web
analytics