موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسخلاقیت- پارچه شناسی

خلاقیت- پارچه شناسی

ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی گروه 26

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

1940323355

95

pass

یکشنبه 11-8

3441026608

95

pass

 

2282432746

92

pass

 

2281123170

100

pass

 

2500155021

95

pass

 

2510612913

98

pass

 

2297855257

95

pass

 

2280836556

100

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی گروه28

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3520968185

98

pass

     چهارشنبه 17-14

2281407306

98

pass

 

4420634189

92

pass

 

2521174298

90

pass

 

web
analytics