موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسخلاقیت- پارچه شناسی

خلاقیت- پارچه شناسی

ترم :پاییز 96

سطح: مقدماتی گروه33

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2559197790

98

pass

     سه شنبه13-9

2280780593

88

pass

 

3501494157

90

pass

 

2280001799

88

pass

 

3550070535

94

pass

 

2297775301

95

pass

 

2250012178

88

pass

 

2282207998

94

pass

 

2282917766

88

pass

 

2282950577

92

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: مقدماتی گروه31

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2420371089

95

pass

     دوشنبه 20-17

2281689591

99

pass

 

2280579022

95

pass

 

2282767187

98

pass

 

2282767195

98

pass

 

2301240010

99

pass

 

4231777713

95

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی گروه 26

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

1940323355

95

pass

یکشنبه 11-8

3441026608

95

pass

 

2282432746

92

pass

 

2281123170

100

pass

 

2500155021

95

pass

 

2510612913

98

pass

 

2297855257

95

pass

 

2280836556

100

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: مقدماتی گروه28

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3520968185

98

pass

     چهارشنبه 17-14

2281407306

98

pass

 

4420634189

92

pass

 

2521174298

90

pass

 

web
analytics