موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسطراحی لباس 2

طراحی لباس 2

ترم :بهار96

سطح: متوسطه گروه 29

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

65859243

100

pass

     یکشنبه 20-17

2281493180

100

pass

 

2280886987

93/3

pass

 

4700025336

84

pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics