موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسایلاستریتور

ایلاستریتور

ترم : زمستان 96

سطح: متوسطه گروه 43

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2298245614

80

pass

     یک شنبه-چهارشنبه 13-10

2281046036

100

pass

 

3380589500

90

pass

 

2300439115

80

pass

 

2291900463

100

pass

 

5150188778

90

pass

 

1810493870

100

pass

 

3550070535

95

pass

 

3530153540

90

pass

 

3480059589

100

pass

 

web
analytics