موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسایلاستریتور

ایلاستریتور

ترم :تابستان 96

سطح: متوسطه  گروه29

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281029948

75

pass

     دوشنبه20-18و پنجشنبه16-14

2281493180

85

pass

 

2280886987

80

pass

 

2281568921

85

pass

 

2282361784

75

pass

 

4700025336

75

pass

 

2292142511

75

pass

 

2280586126

90

pass

 

2571755382

100

pass

 

73481831

85

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: متوسطه  گروه 32

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2360100114

80

pass

شنبه-چهارشنبه 12-10

2372496263

80

pass

 

2281855521

95

pass

 

4231777713

95

pass

 

2281393143

95

pass

 

web
analytics