موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسایلاستریتور

ایلاستریتور

ترم :تابستان 96

سطح: متوسطه  گروه29

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281029948

75

pass

     دوشنبه20-18و پنجشنبه16-14

2281493180

85

pass

 

2280886987

80

pass

 

2281568921

85

pass

 

2282361784

75

pass

 

4700025336

75

pass

 

2292142511

75

pass

 

2280586126

90

pass

 

2571755382

100

pass

 

73481831

85

pass

 


ترم :تابستان 96

سطح: متوسطه  گروه 32

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2360100114

80

pass

شنبه-چهارشنبه 12-10

2372496263

80

pass

 

2281855521

95

pass

 

4231777713

95

pass

 

2281393143

95

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: متوسطه گروه35

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281407306

95

pass

     دوشنبه و 5شنبه 20-18

2281985695

90

pass

 

2281277534

100

pass

 

2282252608

95

pass

 

2282743008

95

pass

 

2282432746

95

pass

 

2280836556

100

pass

 

2360526431

100

pass

 

2360474431

100

pass

 

3441026608

85

pass

 


ترم :پاییز 96

سطح: متوسطه گروه 37

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281123170

100

pass

     یکشنبه و سه شنبه 13-10

1940323355

100

pass

 

2500155021

95

pass

 

2510612913

85

pass

 

2282193253

95

pass

 

2360482742

100

pass

 

2360247433

95

pass

 

2280002523

80

pass

 

2282056833

95

pass

 

3520968185

100

pass

 

1900359383

100

pass

 

2521174298

90

pass

 

3530167746

95

pass

 

2282767187

100

pass

 

2282767195

100

pass

 

web
analytics