موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباساستایلینگ

استایلینگ

ترم : تابستان 97

خانم الهی   استایلینگ گ 43

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2298245614

85

 

 

2281046036

90

 

 

3380589500

80

 

 

2291900463

82

 

 

1810493870

100

 

 

2297775301

100

 

 

2559197790

88

 

 

3550070535

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web
analytics