موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباساستایلینگ

استایلینگ

ترم :پاییز 96

سطح: متوسطه گروه32

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3480059589

98

pass

     دوشنبه15-18

4231777713

5/98

pass

 

2282767187

100

pass

 

2282767195

100

pass

 

3530167746

100

pass

 

web
analytics