موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسمفهوم سازی

مفهوم سازی

ترم :تابستان 96

سطح: متوسطه گروه29

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

65859243

100

pass

     دوشنبه17-14

2281493180

100

pass

 

2280886987

6/99

pass

 

3380103756

98

pass

 

2282361784

98

pass

 

4700025336

96

pass

 

73481831

99

pass

 

web
analytics