موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسمفهوم سازی

مفهوم سازی

ترم :تابستان 96

سطح: متوسطه

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2282338510

90

pass

     دوشنبه 14-17

4710496293

90

pass

 

382107624

100

pass

 

4231940061

95

pass

 

2391717792

100

pass

 

3530153540

97

pass

 

2283861721

96

pass

 

3480059589

95

pass

 

2291900463

98

pass

 

web
analytics