موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانمعمارینقشه کشی

نقشه کشی

ترم :تابستان 96-گروه 8

سطح : کمک طراح معماری داخلی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2300811715

95

pass

 

2282692829

96

Pass

 

3501574576

95

Pass

 

2282101928

96

pass

 

2283243130

75

Pass

 

2296333516

96

Pass

 


ترم :تابستان 96-گروه 9

سطح : دکوراسیون داخلی

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

4269596414

88

pass

 

2280116138

88

Pass

 

2281704513

90

Pass

 

2281544079

92

pass

2550117611

96

Pass

 

2301080412

98

Pass

 

2282160071

94

pass

 

2296333516

96

Pass

4231926591

88

Pass

 

web
analytics