موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمرات دانشپذیرانمعماریاسکیس،راندو و کروکی

اسکیس،راندو و کروکی

      ترم : تابستان 98

درس : اسکیس و راندو

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

4260353939

98

قبول

دوشنبه ها

2

2540164455

98

قبول

ساعت :8  الی13

3

2282548418

98

قبول

 

4

2560354901

98

قبول

 

5

2283565741

95

قبول

 

6

4710789691

95

قبول

 

7

2420812001

100

قبول

 

                                  ترم : پاییز98

اسکیس و راندو

ردیف

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

ساعات برگزاری

1

2298778159

96

قبول

پنج شنبه ها

2

2440478229

100

قبول

ساعت : 17-20

3

6720017561

95

قبول


web
analytics