موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانمعماریطراحی دست آزاد و درک هندسه

طراحی دست آزاد و درک هندسه

ترم :تابستان 96

 گروه 9

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2281704513

80

Pass

شنبه چهارشنبه 13-9

4269596414

94

Pass

شنبه چهارشنبه 13-9

4231926591

85

Pass

شنبه چهارشنبه 13-9

2550117611

87.5

pass

شنبه چهارشنبه 13-9

 

 

 

 

web
analytics