موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانحسابداری

حسابداری

ترم : تابستان 95

سطح: حسابداری ویژه بازار کار

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

2280419211

91

pass

شنبه و دو شنبه18-21

2301033309

98

pass

 

1850303630

88

pass

 

1741631106

89

pass

 

2281011291

91

pass

 

2480423468

82

pass

 

2281605892

98

pass

 

2281031624

90

pass

 

2380106258

81

pass

 


ترم : زمستان 95

سطح: حسابداری ویژه بازار کار

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

5470019403

95

Pass

پنج شنبه 14 -17 وجمعه 9-14

4269832347

94

pass

 

2301159159

97

pass

 

2280403625

93

pass

 

4269979240

90

pass

 web
analytics