موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانحسابداری

حسابداری

ترم : تابستان و پاییز 97

نام دوره :حسابداری ویژه بازار کار

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

 

2280746891

 

100

 

 

 

2281167631

 

100

 

 

 

2460039972

 

100

 

 

 

2282557085

 

100

 

 

 

3380850977

 

90

 

 

web
analytics